Stypendia – zmiany obowiązujące od dnia 1 września 2013 roku

STYPENDIUM – pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów – realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zasady przyznawania określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Stary Targ z dnia 24 marca 2005r. Nr XXIII/191 /2005 w sprawie regulaminu pomocy materialnej o, charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Targ.
Kryterium uprawniające, do otrzymania niniejszej pomocy stanowi 456 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29 sierpnia 2013 roku przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego bierze się pod uwagę w szczególności kryterium dochodowe, i tak:
– dla rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości od 100,01 zł do 456 zł stypendium wynosiło 84,80 zł.
– dla rodzin odo chodzie na osobę w rodzinie od 50,01 zł do 100,00 zł. stypendium wyniosło 127,20 zł.
– dla rodzin o dochodzie wynoszącym od 0,00 zł do 50,00 zł stypendium wyniosło 212 zł.
Warto pamiętać, że o stypendia mogą się starać zarówno uczniowie szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych.

1. Stypendium szkolne
Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji’ materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuję: bezrobocie, niepełnosprawność; ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium
szkolne nie przysługuje jednak, gdy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych.
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.

Stypendium szkolne może być również przyznane w formie świadczenia pieniężnego. Stanie się tak, jeśli przyznający je organ uzna, że udzielenie go w formach pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej (a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania) nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich udzielenie stypendium w wymienionych formach nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Aby móc się o nie ubiegać, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł. Dochód ten ustala się, sumując wszystkie miesięczne przychody z miesiąca poprzedzającego złoże nie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu tego nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa wart. 90c ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (czyli stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego. i stypendiów naukowych).”

Jak wysokie i na jak długo.

Miesięczna wysokość stypendium nie może. być niższa niż 80 proc. i niewyższa niż 200 proc. zasiłku rodzinnego. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń
rodzinnych; DzU z 2012, poz. 959 ze zrn. Oznacza to, że wysokość stypendium szkolnego miesięcznie może wynieść od 84,80 do 212,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym. Oznacza to, że będzie ono przysługiwało przez okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – przez okres nie dłuższy
niż od października do czerwca. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. Jego wartość w danym roku szkolnym nie może przekroczyć – łącznie dwudziestokrotności
zasiłku rodzinnego (czyli 2120 zł; 20 x 106 zt), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego (czyli 1908 zł; 18 x 106 zł). Wspomniane limity, czyli 2120 i 1908 zł, stosuje się również wtedy, gdy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wówczas stypendium szkolne nie może przekraczać wspomnianych kwot.

2. Zasiłek przy zdarzeniu losowym

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca nie wypowiedział się, jak należy rozumieć pojęcie „zdarzenie losowe” a jednocześnie upoważnił gminy do określenia „trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego”. „W takim kontekście upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego należy rozumieć jako pozwalające na zróżnicowanie trybu i sposobu udzielania zasiłków w zależności od charakteru niektórych i szczególnych zdarzeń losowych. W żadnym razie gmina nie może natomiast określać katalogu zamkniętego tych zdarzeń gdyż z woli ustawodawcy pojęcie to ma charakter niedookreślony – w ten
sposób obejmując szeroki wachlarz sytuacji faktycznych” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 marca 2010 r., IV SA/Po 7/10). Potwierdza to również wyrok tego samego sądu z 17 grudnia 2009 r
. (IV SA/Po 745/09). Wynika z niego, że „ustawodawca w sposób umyślny użył pojęcia „zdarzenie losowe” w
znaczeniu potocznym, tak by obejmowało ono zróżnicowany wachlarz zdarzeń nadzwyczajnych i nie przewidywalnych mogących znacząco utrudnić sytuację materialną ucznia”.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego.
Uwaga! O zasiłek szkolny można się, ubiegać. w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Potrzebny wniosek
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
– rodziców albo ucznia (gdy uzyska pełnoletność),
– odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.
Tego rodzaju świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.
We wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko ucznia oraz jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia, dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

WniosekOPrzyznaniePomocyMaterialnejOCharaktaerzeSocjalnymDlaUcznia-PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281