DODATEK ENERGETYCZNY – dla odbiorców wrażliwych

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 984)
Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:
1. osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu at. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 r. poz. 966),
2. osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Przyznanie dodatku
następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym i
umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20 od 2 stycznia 2014 roku w godzinach od 10:00 do 15:00. Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.
Wypłata dodatku
Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Terminy wypłat
Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Forma wypłaty
Kasa GOPS w Starym Targu w terminach ustalonych w decyzji.
Konto wskazane we wniosku.
Wysokość dodatku energetycznego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.
DodatekEnergetycznyOdRoku2014
Ad. 1. Art. 5C ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 984)
Ad. 2. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr. 24/2013
Ad. 3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego
 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO (do pobrania).
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO-pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO-doc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281