DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy
Dodatki mieszkaniowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2013r. poz.966 oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia
2013r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2013r. poz.589.

Komu przysługuje
Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:
– Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im
lokal zamienny lub socjalny.
– Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.802,15 zł (od 1 marca 2018r.) i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.287,25 zł (od 1 marca 2018r.).
– Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki
nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
– Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po obliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
– Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów osób
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny z 2007r.
– Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
– Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć dla:
1 osoby – 35m² (+30% tj. 45,50m²)
2 osób – 40m² (+30% tj. 52m²)
3 osób – 45m² (+30% tj.58,50m²)
4 osób – 55m² (+30% tj. 71.50m²)
5 osób – 65m² (+ 30% tj. 84,50m²)
6 osób – 70m² (+ 30% tj. 91m²)
a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m².
– Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami).

Podstawowe informacje:
– We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o wysokości dochodów należy ujmować wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe.
– Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać i gospodarować w lokalu, na który ubiegają się o przyznanie dodatku.
– Druki wniosków o: przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracji o dochodach, można pobrać w siedzibie tut.
Ośrodka w pokoju Nr 1i 2a oraz na stronie internetowej Ośrodka.
– Formularze te wypełnia wnioskodawca, potwierdza u zarządcy, dołącza aneks czynszowy z miesiąca w którym składa się wniosek i składa te dokumenty u pracowników socjalnych w Ośrodku oraz ewentualnie umawia się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
– Osoby zamieszkujące lokale nie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do aneksów czynszowych
dołączają formularz czynników wpływających na obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu (wypełniony
przez zarządcę).
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Targ oraz Zarządzenia Nr 3a/2010 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki dla lokalu socjalnego.
– Wywiad środowiskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.
Podczas wywiadu pracownik socjalny może zażądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego  złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w tym dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów.
– Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku  mieszkaniowego.
– Odmowa przyznania dodatku może też nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, np. samochód ( zakup,
pokrywanie kosztów utrzymania samochodu do tego o znacznej wartości może stanowić o rażącej dysproporcji przy deklarowanej trudnej sytuacji finansowej nie pozwalającej we własnym zakresie regulować opłat za zajmowany lokal, mieszkanie własnościowe, lokaty, obligacje itp.).
– Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
– Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.
– W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za  zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
– Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
– Dodatek mieszkaniowy nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Godziny przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
poniedziałek – wtorek w godzinach 10:00 – 14:00;

środa jest dniem zamkniętym, nie przyjmujemy interesantów;

czwartek – piętek w godzinach 10:00 – 14:00.

Dokumenty potrzebne w celu złożenia podania o dodatek mieszkaniowy:

WniosekOPrzyznanieDodatkuMieszkaniowego-PDF

ZaswiadczenieODochodach-wCeluPrzyznaniaDodatkuMieszkaniowego-PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281