FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Realizowany od 1 października 2008 roku na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednolity tekst z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami.
Pouczenie
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy).
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo (art, 9 ust. 1 ustawy).
3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2 u stawy), jeżeli osoba uprawniona:
a) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
b) zawarła związek małżeński.
4. Zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
5. Nienależnie pobranym świadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na odstawie art, 2 pkt 7 ustawy) są:
– wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części,
– przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
– wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
– wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.
Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy z funduszu alimentacyjnego – dochód na osobę w rodzinie nie
może przekroczyć kwoty 725 zł (od dnia 01-10-2019 r. – kwoty 800,00 zł).
Obowiązujący okres zasiłkowy – od 1 października do 30 września każdego roku.
Pliki do pobrania:

Do wniosku o ustalenie prawa do alimentów załącznik nr 7 – PDF

Do wniosku o ustalenie prawa do alimentów załącznik numer 6 – PDF

Oświadczenie do alimentów – PDF

Wniosek o ustalenie prawa do alimentów załącznik 1 – PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281