Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu został utworzony uchwałą Nr IX/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Starym Targu z dnia 27 kwietnia 1990 roku i następnie uchwałą Nr VIII/43/95 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 marca 1995 roku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą Nr XXVIII/228/2013 z dnia 25 września 2013r.
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Stary Targ, działającą jako jednostka budżetowa nieposiadającą osobowości prawnej.
Ośrodek wykonuje zadania administracji rządowej i samorządowej zakresie pomocy społecznej dla wykonywania których posiada upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
Misją Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz doprowadzenia w miarę możliwości do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.
Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej a także na swoim terenie realizuje:
1) Zadania własne gminy kierując się ustaleniami Wójta.
2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
1/OPRACOWYWANIE I REALIZACJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH PROGRAMÓW, KTÓRYCH CELEM JEST INTEGRACJA OSÓB I RODZIN Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA, W TYM PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
2/SPORZĄDZANIE BILANSU POTRZEB GMINY I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE POMOCY
SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I INNYCH PROGRAMÓW,
3/PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE PRZEWIDZIANYCH USTAWAMI ŚWIADCZEŃ:
– pieniężnych,
– rzeczowych,
– opiekuńczych,
– leczniczych,
– innych świadczeń wynikających z potrzeb środowiska.
4/PROWADZENIE PRACY SOCJALNEJ JAKO DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ SKIEROWANEJ NA POMOC OSOBOM I RODZINOM WE WZMACNIANIU LUB ODZYSKANIU ZDOLNOŚCI DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ TWORZENIU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH TEMU CELOWI,
5/INSPIROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W SPRAWACH ROZWOJU FORM I ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ,
6/WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ,
7/ REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RZĄDOWYCH PROGRAMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ POZIOMU ŻYCIA OSÓB, RODZIN I GRUP SPOŁECZNYCH ORAZ ROZWÓJ SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA.
8/POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
9/ PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ WOBEC OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ALIMENTÓW NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO W PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI, USTALENIE PRAWA IWYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW ORAZ PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH,
10/REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII,
11/POSTĘPOWANIE W SPRAWACH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH,
12/PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM,
13/ANALIZA I OCENA ZJAWISK RODZĄCYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
14/ROZWIJANIE NOWYCH FORM POMOCY SPOŁECZNEJ I SAMOPOMOCY W RAMACH ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB,
15/REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 53 UST. 1 PKT 15 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003r. O CUDZOZIEMCACH (DZ.U Z 2006r. NR 234 POZ. 1694 Z PÓŹN. ZM.) W SPRAWIE POTRZEBY OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI W FORMIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, SCHRONIENIA, POSIŁKU,
NIEZBĘDNEGO UBRANIA ORAZ ZASIŁKU CELOWEGO,
16/WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH POTWIERDZAJĄCYCH PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI
ZDROWOTNEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2004r. Nr 210, POZ 2135 Z PÓŹN.ZM.),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281