„Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” w latach 2008/2011 – podsumowanie.

„Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” w latach 2008/2011 podsumowanie.Plakat-interwencja-socjalna2011-p

Cel programu – zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób.
Projekty unijne tut. Ośrodek realizuje od 2008r. Do chwili obecnej z pomocy w formie przekwalifikowania zawodowego skorzystało 83 osoby w tym 53 kobiet i 30 mężczyzn. Przekwalifikowania zawodowe prowadziliśmy
w zawodach:
– pomocnik murarza – 10 osób w tym 9 mężczyzn i 1 kobieta,
– malarz – 10 mężczyzn,
– opiekunka domowa – 12 kobiet,
– pracownik terenów zielonych – 20 osób, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn,
– obsługa kasy fiskalnej i komputera – 25 kobiet,
– kelner – 6 kobiet
Wartość projektów ogółem wynosi 797347,41 zł, z tego:
– dofinansowanie ze środków unijnych 716425,22 zł
– wkład własny 80922,16 zł
Z każdym z uczestników projektu jest zawarty kontrakt socjalny oraz każdy uczestnik został objęty wsparciem
dochodowym w formie zasiłku okresowego czy też zasiłku celowego.
Szczegółowe zestawienie:

– 2008r. – 170453,23 zł w tym dofinansowanie 150653,23 zł wkład własny 19800,00 zł. W szkoleniu udział wzięło
20 osób w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn, w zawodach handlowiec 10 kobiet oraz w zawodzie pomocnik murarza 10
osób w tym 1 kobiet i 9 mężczyzn.

– 2009r. – 196358,84 zł w tym dofinansowanie 177213,85 zł wkład własny 19144,99 zł. W szkoleniu udział wzięło
25 osób w tym 15 kobiet w zawodzie handlowiec i 10 mężczyzn w zawodzie malarz.

– 2010r. – 244800,00 zł w tym dofinansowanie 220932,00 wkład własny 23868,00 zł. W szkoleniach udział wzięły
22 osoby w tym 15 kobiet i 7 mężczyzn. W szkoleniu opiekunka domowa udział wzięło 12 kobiet natomiast w
zawodzie pracownik terenów zielonych 10 osób w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn.

– 2011r – 185735,34 zł w tym dofinansowanie 167626,14 zł wkład własny 18109,20 zł. W szkoleniach udział
wzięło 16 osób w tym 13 kobiet i 4 mężczyzn. W szkoleniu w zawodzie kelner udział wzięło 6 kobiet a w zawodzie
pracownik terenów zielonych 10 osób z tego 6 kobiet 4 mężczyzn.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281