Oferty pracy, informacje o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej.

wynik naboru – referent ds. świadczeń rodzinnych


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

nabór na wolne stanowisko – referent ds. świadczeń rodzinnych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PRACOWNIK SOCJALNY.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej.

wynik naboru – asystent rodziny


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – ASYSTENTA RODZINY.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PRACOWNIK SOCJALNY.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej.

wynik naboru – pracownik socjalny


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PRACOWNIK SOCJALNY W GOPS W STARYM TARGU.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 1/2019 klikając na link poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik socjalny w GOPS w Starym Targu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI, DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I STYPENDIÓW SOCJALNYCH.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem naboru klikając na link poniżej.

wynik naboru – referent ds. księgowości dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI, DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I STYPENDIÓW SOCJALNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 21/2018 klikając na link poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości, dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 17/2018 klikając na link poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny


Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 11/2017

Prosimy o kliknięcie na obrazek poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 6/2017

Prosimy o kliknięcie na obrazek poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

 


KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 7/2017

Prosimy o kliknięcie na obrazek poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZIN
Forma zatrudnienia: niepełny wymiar czasu pracy – ¾ etatu,
Przewidywany termin zatrudnia: maj 2013r.
Okres zatrudnienia: 01.05.2013r. do 31.12.2013r.( z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach),
1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub
rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/niej nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami
pomocy społecznej.
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
i) prawo jazdy kat. „B’’ i dysponowanie pojazdem samochodowym,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych
związanych z pomocą społeczną.
3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy itp.
– pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
– pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
– merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7,00 a 15,00, ale
może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 15,00 a 21,00 – zgodnie z
harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.
5.Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
„ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. Nr 133,poz. 833 z późn. zm.) ”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badanie lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i) kopia dowodu osobistego,
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonania wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starym Targu przy ul.Świerczewskiego 20 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty ( w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu pokój nr 11, lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świerczewskiego 20
82 – 410 Stary Targ
W terminie od 5.04.2013r. do 15.04.1013r.
(liczy się data wpływu do Ośrodka do godz.15,00).
! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS w Starym Targu i na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.gminastarytarg.pl
Stary Targ, dnia 5 kwietnia 2013 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281