Podsumowanie działalności za rok 2011.

 

Dnia 8 lipca 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z firmą – Biurem Kompleksowej Obsługi Firm ,,J & J’’ z siedzibą w Malborku 82-200, ul. Kościuszki 5A.
Podstawą zawarcia umowy był przetarg nieograniczony z dnia 30 czerwca 2011 roku, numer sprawy 341/3/2011.
Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami przyjętej oferty.
W okresie od dnia 27 lipca 2011r. do dnia 18 listopada 2011r. prowadzone były szkolenia dla uczestników projektu w zawodzie ,, kelner’’

oraz ,, pracownik terenów zielonych’’.

 

Program szkoleniowy zakładał oprócz modułów tematycznych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego jak i indywidualne zajęcia z psychologiem.
Indywidualne konsultacje z psychologiem w wymiarze 20 godzin na osobę.
Wszyscy uczestnicy szkolenia odbyli szereg spotkań z psychologiem, w tym indywidualne konsultacje.
Zajęcia były ukierunkowane na uświadomieniu sobie swoich ,,mocnych’’ i ,,słabych’’ stron, powodów przez które stały się osobami bezrobotnymi oraz w znalezieniu sposobu, co mogą zrobić, aby powrócić na rynek pracy.
Podczas zajęć omówiono rolę kobiety i mężczyzny w rodzinie oraz wskazano sposoby, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, przeciwdziałać agresji i minimalizować wpływ stresu na sytuację rodzinną. Uczestnicy projektu odbyli również konsultacje z doradca zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Omówiono
rolę umiejętności społecznych potrzebnych w trakcie wykonywania obowiązków w zakładzie pracy, niezbędnych przy współpracy w zespole. Uczestnicy szkolenia uczyli się sporządzania dokumentacji niezbędnej do złożenia swojej kandydatury w odpowiedzi na ofertę pracy.
Podczas trwania szkolenia zorganizowano uczestnikom kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, omówiono też podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 W każdym dniu szkolenia uczestnicy mieli zapewniony dowóz na zajęcia oraz powrót z zajęć. Codziennie spożywali gorący posiłek oraz gorące i zimne napoje i słodki poczęstunek.
Każdy uczestnik szkolenia był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Na zakończenie każdego szkolenia zostały przeprowadzone anonimowe ankiety, w których każdy z uczestników szkolenia mógł wyrazić swoja opinię na temat organizacji kursu oraz ocenić wykładowców prowadzących zajęcia.
Firma szkoleniowa zapewniła wszystkim uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz narzędzia potrzebne do obycia zajęć praktycznych /zgodnie z przepisami BHP/.
Ponadto firma szkoleniowa podczas wykładów sporządzała dokumentację fotograficzną, która została dołączona
do sprawozdania.
Dnia 14 grudnia 2011r. uczestnikom projektu zorganizowano 3-godzinne spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, którego celem było przedstawienie uczestnikom projektu aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymali odpowiedni certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnikom projektu i ich rodzin oraz środowiska lokalnego zorganizowano dwa spotkania w celu zintegrowania grupy ze środowiskiem lokalnym.
W ramach pierwszego spotkania środowiskowego zorganizowano zabawę integracyjno – edukacyjna w miesiącu wrześniu 2011r. na Stadionie Gminnym w Starym Targu drugie w miesiącu grudniu 2011r. Spotkania te poświęcone były grom i zabawom zespołowym oraz indywidualnym konsultacjom i pogadankom z zakresu pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie, działania w grupie oraz radzenia sobie z problemami wychowawczymi i  stresem.

Poniżej linki:

Część 1

Część 2

Zapraszamy do oglądania.

Animatorzy zabawy poprzez gry i zabawy zespołowe przekazali uczestnikom jak ważna jest praca zespołowa i że każdy może odegrać swoją rolę w rodzinie i społeczeństwie.
W spotkaniu uczestniczyło 75 osób.
Wszystkim uczestnikom spotkania zapewniono wyżywienie, napoje, artykuły piśmienne oraz gry edukacyjne.
Uczestnikom spotkania zapewniono dojazd i powrót z każdego ze spotkań.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281