Podsumowanie Projektu 2010.

 

Dobiegła końca realizacja zadań w ramach projektu pt „ Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” zaplanowany na rok 2010 .Projekt realizowany
był w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Dwadzieścia dwie osoby biorące udział w szkoleniu zakończyło kursy i szkolenia w zawodach „Opiekunka domowa”, i „Pracownik terenów zielonych”
Beneficjenci projektu odbyli cykl szkoleń z doradcą zawodowym , psychologiem oraz bezpłatne praktyki w wybranych zawodach.
Wszyscy uczestnicy projektu odbyli łącznie ponad dwieście godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Za wszystkie szkolenia i kursy uczestnicy projektu otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń. W ramach w/w projektu odbyło się również spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego
Urzędu Pracy, który przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy oraz aktualne propozycje pracy. Na koniec spotkania podsumowano całość przeprowadzonych szkoleń i uroczyście wręczono uczestnikom certyfikaty z zakończonych szkoleń i kursów.
Kierownik GOPS – Koordynator projektu
Irena Koprowska
Biuro projektu; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
telefon 0 55 277 62 81, fax 0 55 277 63 74
Spotkanie integracyjne – ognisko

Szkolenia i praktyki

Zabawa integracyjna i spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników

Zakończenie szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281