Projekt „Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stary Targu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku realizuje projekt pod nazwą ,,Interwencja
socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ’’ który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Stary
Targ.
Celami szczegółowymi projektu są:
1/PRZYGOTOWANIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DO POWROTU NA RYNEK PRACY,
2/PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,
3/PODNIESIENIE POZIOMU SAMOAKCEPTACJI I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.
Projekt jest skierowany do 32 osób, które otrzymają możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie ,,brukarz’’ i ,,pracownik terenów zielonych’’. W ramach projektu podejmowane będą następujące zadania:
1/ rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakt socjalny,
2/ zapewnienie wsparcia dochodowego dla uczestników projektu,
3/ organizacja szkoleń zawodowych,
4/ organizacja spotkania uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym.
Do realizacji projektu zostaną wykorzystane następujące metody pracy socjalnej:
1/ środowiskowa praca socjalna – realizowana poprzez pracowników socjalnych mająca na celu wzmocnienie
klientów objętych projektem w odzyskaniu zdolności życia w społeczeństwie jak i pełnienia ról społecznych i zawodowych
2/instrumenty aktywnej integracji – to szereg instrumentów aktywizujących z zakresu aktywizacji zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
3/działanie o charakterze środowiskowym, w ramach którego zostanie zorganizowane spotkanie dla uczestników projektu o tematyce ,, Pełnienie ról w rodzinie i społeczeństwie’’.
Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
telef. 55 277 62 81 fax 55 277 63 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281