Projekty Systemowe 2008.

PROJEKT ZREALIZOWANY W 2008R
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu w roku 2008 zrealizował projekt po nazwą „Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było przywrócenie mobilności na rynku pracy oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
Projekt był skierowany do 20 osób, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe w zawodzie handlowiec i pomocnik murarza.
Beneficjentami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, które nie posiadają zatrudnienie, korzystające długotrwale z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach projekt podejmowane były następujące działania:
1. Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakt socjalny.
2. Zapewnienia wsparcia dochodowego dla uczestnika projektu.
3. Zorganizowanie badań w zakresie medycyny pracy.
4. Organizację szkoleń zawodowych.
5. Zorganizowania pośrednictwa pracy celem możliwości podjęcia pracy.
Planowano, że po zakończonym projekcie zatrudnienie podejmie 10 osób i tak:, na dzień 31 grudnia 2008r pracę podjęła 1 osoba. Obecnie zatrudnienie podjęło 6 osób.
A TAK NASZ PANIE UCZYŁY SIĘ OBSŁUGI KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZTUMIE

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281