Projekty Systemowe 2009

Tytuł: „ Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Termin realizacji: marzec – grudzień 2009r, kontynuacja projektu do 2013r.
Cel Ogólny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób.
Cel szczegółowy: podniesienie poziomu samoakceptacji , wzmocnienia poczucia wartości; rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, motywowanie do zmian, podejmowania ról społecznych; przywracanie więzi społecznych w środowisku lokalnym, podniesienie kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia.
Beneficjenci: Osoby w wieku aktywności zawodowej, które nie posiadają zatrudnienie, korzystające długotrwale ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W projekcie będzie brało udział 25 uczestników zakwalifikowanych przez koordynatora projektu.
Rezultaty:
– 25 osób zostanie objętych kontraktem socjalnym,
– 25 osób ukończy warsztaty psychologiczne poświadczone zaświadczeniem,
– 25 osób ukończy szkolenia zawodowe w zawodzie malarz i handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputera potwierdzone zaświadczeniem,
– 25 osób zostanie skierowanych na badania z medycyny pracy poświadczone zaświadczeniem,
– 25 osób ukończy szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy poświadczone zaświadczeniem.
– wzrost samooceny i wiary we własne siły,
– zdobycie umiejętności praktycznych i pracowniczych/ umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, pisanie listu motywacyjnego/.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
Ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
Kontakt: Irena Koprowska – koordynator projektu
Tel: 055-277-62-81,
SZKOLENIA Z OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281