Projekty systemowe 2010

Tytuł: „ Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ” Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Termin realizacji: styczeń – grudzień 2010r, kontynuacja projektu do 2013r.
Cel Ogólny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób.
Cel szczegółowy: podniesienie poziomu samoakceptacji , wzmocnienia poczucia wartości; rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, motywowanie do zmian, podejmowania ról społecznych; przywracanie więzi społecznych w środowisku lokalnym, podniesienie kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia.
Beneficjenci: Osoby w wieku aktywności zawodowej, które nie posiadają zatrudnienie, korzystające długotrwale ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W projekcie będzie brało udział 22 uczestników zakwalifikowanych przez koordynatora projektu.
Rezultaty:
– 22 osoby zostanie objętych kontraktem socjalnym,
– 22 osoby ukończy warsztaty psychologiczne poświadczone zaświadczeniem,
– 22 osoby ukończy szkolenia zawodowe w zawodzie malarz i handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputera potwierdzone zaświadczeniem,
– 22 osoby zostanie skierowanych na badania z medycyny pracy poświadczone zaświadczeniem,
– 22 osoby ukończy szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy poświadczone zaświadczeniem.
– wzrost samooceny i wiary we własne siły,
– zdobycie umiejętności praktycznych i pracowniczych/ umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, pisanie listu motywacyjnego/.
Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
Ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
Kontakt: Irena Koprowska – koordynator projektu
Tel: 055-277-62-81,

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT W DNIU 09.09.2010R
Dotyczący: Wykonania szkolenia dla 22 osób bezrobotnych.
Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodnicząca: Wioleta Trochowska
Sekretarz Komisji : Krystyna Łangowska.
Członek Komisji : Grażyna Olejarczyk

1. Harmonogram.
ProjektySystemowe2010-tabela1Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 88.000 zł słownie: / osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/na sfinansowanie zamówienia.
W wyznaczonym terminie do 09.09.2010r do godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty.
Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej do niniejszego protokołu.
Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.
Wszyscy członkowie Komisji Przetargowej podpisali deklaracje bezstronności i poufności ( druk ZP- 11), które są dołączone do protokołu.

2. Oferty złożyli niżej wymienieni WykonawcyProjektySystemowe2010-tabela2Wszystkie oferty akceptują termin wykonania zamówienia, termin płatności oraz okres gwarancji zgodnie z zapisem w SIWZ.

Na tym protokół posiedzenia komisji został zakończony i podpisany.
Przewodnicząca: – Wioleta Trochowska
Sekretarz Komisji – Krystyna Łangowska
Członek Komisji – Grażyna Olejarczyk
Sporządziła: Krystyna Łangowska

341/4/1/2010
Stary Targ 10 wrzesień 2010r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr. Sprawy 341/4/2010
Nazwa zadania: Wykonanie szkolenia dla 22 osób bezrobotnych .

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J
82- 200 Malbork
Ul. Kościuszki 5A

Cena oferty : 84700 zł PLN
Uzasadnienie wyboru : Najkorzystniejsza cena

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Irena Koprowska
Projekty systemowe 2010r

ProjektySystemowe-2010-WyborOferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281