Realizacja projektu ,,Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ ‘’ w 2012 i 2013 roku

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu realizuje projekt pn. ,,Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ’’
Głównym celem projektu jest:
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe projektu to:
1.Podniesienie kwalifikacji zawodowej,
2.Przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3.Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu na rynek pracy,
4.Włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia aktywizacyjne realizowane w WTZ.
5.Podniesienie poziomu samoakceptacji i poczucia własnej wartości.
Projekt jest skierowany do 32 uczestników w tym 24 kobiet i 8 mężczyzn z terenu Gminy Stary Targ, i tak:
– 29 osób bezrobotnych,
– 2 osób niepełnosprawnych,
– 1 osoby nieaktywnej zawodowo uzupełniającej wykształcenie na poziomie policealnym.
Z każdym z uczestników został zawarty kontrakt socjalny w ramach którego realizowane są działania z zakresu instrumentów edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
Do uczestników projektu zostało skierowane wsparcie dochodowe w postaci zasiłków okresowych lub celowych.
Uczestnicy korzystają z wsparcia psychologicznego indywidualnego i grupowego w ramach którego są prowadzone warsztaty psychologiczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie,
podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych.
Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy w tym pisanie listu CV, listu motywacyjnego, zasady ubioru na rozmowę kwalifikacyjną jak i wyznaczenie indywidualnej ścieżki zawodowej.
Szkolenia zawodowe prowadzone są w zawodach:
– PRACOWNIK TERENÓW ZIELONYCH,

– BRUKARZ.

Dokumentacja fotograficzna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu w ramach działań o charakterze środowiskowym dnia 28 września 2012 roku uczestnikom projektu pt. ,,Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ’’ i ich rodzin oraz środowiska lokalnego zorganizowano spotkanie środowiskowe.

 

Głównym celem spotkania było:

ZINTEGROWANIE GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.
Tematem spotkania:
Pełnienie ról w rodzinie i społeczeństwie, działania w grupie oraz radzenia sobie z problemami wychowawczymi i stresem.
Program zakładał:
1. Indywidualne konsultacje i pogadanki z zakresu pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie.
2. Gry i zabawy zespołowe /praca zespołowa – każdy może odegrać swoją rolę w rodzinie i społeczeństwie/.

Uczestnikom spotkania zapewniono:
– wyżywienie,
– gorące napoje,
– artykuły piśmienne,
– gry edukacyjne,
– kadrę prowadzącą zajęcia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu w ramach działań o charakterze środowiskowym dnia 6 września 2013 roku uczestnikom projektu pt. ,,Interwencja socjalna w stosunku do osób
korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ’’ i ich rodzin oraz środowiska lokalnego zorganizowano spotkanie środowiskowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281