STYPENDIA

STYPENDIA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

STYPENDIUM – pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów -realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zasady przyznawania określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.) oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Stary Targ z dnia 24 marca 2005 r. Nr XXIII/191/2005 w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Targ.

Kryterium uprawniające do otrzymania niniejszej pomocy stanowi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zm.).  Od dnia 01 października 2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/18 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 22 sierpnia 2018 r. przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego bierze się pod uwagę w szczególności kryterium dochodowe, i tak:

-dla rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości od 100,01 zł do 514,00 zł stypendium wynosi 80 % zasiłku rodzinnego na dziecko od 5 do 18 lat

– dla rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości od 50,01 zł do 100,00 zł stypendium wynosi 120 % zasiłku rodzinnego na dziecko od 5 do 18 lat.

– dla rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości do 50,00 zł stypendium wynosi 200 % zasiłku rodzinnego na dziecko od 5 do 18 lat.

Warto pamiętać, że o stypendia mogą się ubiegać zarówno uczniowie szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych.

1. Stypendia szkolne

Może je otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne nie przysługuje jednak, gdy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

-całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być również przyznane w formie świadczenia pieniężnego. Stanie się tak, jeśli przyznający je organ uzna, że udzielenie go w formach pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej (a w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania) nie jest możliwe natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich udzielenie stypendium w wymienionych formach nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Aby móc się o nie ubiegać, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 514,00 zł do września 2018r. a od 01 października 2018r. 528,00 zł.

Dochód ten ustala się sumując wszystkie miesięczne przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , W którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu tego nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa wart. 90c ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (czyli stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i stypendiów naukowych).

Jak wysokie i na jak długo

Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 za zm.).

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80 % i nie wyższa niż 200 % zasiłku rodzinnego. A ten do 31 października 2017 r. wynosi 124,00 zł.

Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym roku szkolnym ustala się: od 99,20 zł do 248,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym. Oznacza to, że będzie ono przysługiwało przez okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych – przez okres nie dłuższy niż od października do czerwca.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. Jego wartość w danym roku szkolnym nie może przekroczyć – łącznie dwudziestokrotności zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego.

Wspomniane limity stosuje się wtedy, gdy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wówczas stypendium szkolne nie może przekraczać wspomnianych kwot.

2. Zasiłek przy zdarzeniu losowym

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego.

Uwaga! O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Potrzebny wniosek

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

– rodziców albo pełnoletniego ucznia:

– odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Tego rodzaju świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

We wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko ucznia oraz jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia, dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281