Świadczenia Rodzinne zmiany od dnia 1 stycznia 2013 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu

Świadczenia rodzinne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu realizuje świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 roku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2003 roku Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami.
Rodzaje świadczeń rodzinnych.
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. specjalny zasiłek opiekuńczy
5.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Jakie dochody uprawniają do otrzymania zasiłku rodzinnego ?
W okresie od dnia 1 listopada 2012r. do dnia 31 października 2014r. wysokość kwot uprawniająca do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi:
a/jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza 539 zł,
b/w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

 Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od listopada 2013 roku wynosi – 202,58 zł.
Natomiast od dnia 1 listopada 2014r. kwoty uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wyniosą:
a/jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł,
b/w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od listopada 2014r. wynosi 239,08 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO ?

– 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dziecka ,
– 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia,
– 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 264,poz.1573 oraz z 2012r. poz.589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (art.6 ust.1 ustawy).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem orzeczeniem sadowym lub ugodą sadową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia (art. 6 ust. 1a ustawy).

Przez szkołę należy rozumieć szkołę podstawową , gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimanazjalna oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
Metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (bez znaczenia pozostaje nazwa ośrodka, w którym dzieci realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki).
Przez szkołę wyższą należy rozumieć uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572,742 i 1544), a także kolegium
nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
(art.7 pkt. 1 ustawy);

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 7 pkt. 2
ustawy);

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie (art.7 pkt. 3 ustawy);

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko (art. 7 pkt. 4 ustawy)

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że (art. 7 pkt.5 ustawy):
1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje:
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4)sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 7 pkt. 6 ustawy).

W PRZYPADKU ZBIEGU PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z PRAWEM DO WALUTOWEGO DODATKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACOWNIKOM POLSKICH PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH PRZYSŁUGUJE PRAWO DO JEDNEGO WYBRANEGO ŚWIADCZENIA (art.27 ust.3 ustawy).

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą dana rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje , jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje (art.5 ust.3 ustawy).

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
– urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1.000zł na każde urodzone dziecko, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( art.9 ust. 6 ustawy)
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400zł miesięcznie, (art.10 ust.1 ustawy) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:
1)24 miesięcy kalendarzowych;
2)36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu;
3)72 miesięcy kalendarzowych; jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
2) osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego (art. 10 ust. 5 ustawy).

– samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasadzenia alimentów – dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zl, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci, 9art.11a ust. 1 ustawy) przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1)drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2)ojciec dziecka jest nieznany;
3)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie uczącej się (art. 11a ust. 2
ustawy).

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzicom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego.
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego ( art. 12 a ustawy).
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1)do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnoprawności

 – rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 100zł na dziecko,raz w roku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia (art. 14 ustawy).

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje:
a/w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka
niepełnosprawnego – w wysokości 90zł miesięcznie albo
b/w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej /w tym także w artystycznej/ w wysokości 50zł miesięcznie.
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:
1) W ZWIĄZKU Z ZAMIESZKIWANIEM W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ LUB SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, W KTÓREJ REALIZOWANY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI, A TAKŻE SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W PRZYPADKU DZIECKA LUB OSOBY UCZĄCEJ SIĘ LEGITYMUJĄCEJ SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO
2) W ZWIĄZKU Z DOJAZDEM Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY, W PRZYPADKU DOJAZDU DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, A TAKŻE SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, A KTÓREJ REALIZOWANY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM NAUCE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).

WniosekOPrzyznanieZasilkuRodzinnegoOd-1-03-2013-PDF

OswiadczenieOzgodzieNaPrzetwarzanieDanychDoCelowSwiadczenRodzinnych-PDF

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1 /niepełnosprawnemu dziecku,
2/osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,                                                                                        4/osobie która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.
Uwaga:
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

WniosekOUstaleniePrawaDoZasilkuPielegnacyjnegoNr-16-02-03-2013

Świadczenie pielęgnacyjne:
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4)innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: KONIECZNOŚCI STAŁEJ LUB DŁUGOFALOWEJ OPIEKI LUB
POMOCY INNEJ OSOBY W ZWIĄZKU ZE ZNACZNIE OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI ORAZ KONIECZNOŚCI STAŁEGO WSPÓŁUDZIAŁU NA CO DZIEŃ OPIEKUNA DZIECKA W PROCESIE JEGO LECZENIA, REHABILITACJI I EDUKACJI.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
– rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma osób, których mowa w art.17 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
– NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA LUB W TRAKCIE NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA.
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. w wysokości 800,00 zł miesięcznie;
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości 1200,00 zł miesięcznie;
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inna pracą zarobkową. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
• OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI:
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub  świadczenia pielęgnacyjnego.
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagająca opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz. 1362, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
– wniosek do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w którym korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym.
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

WniosekOUstaleniePrawaDoSwiadczeniaPielegnacyjnego-18-02-03-2013-PDF

Specjalny zasiłek opiekuńczy:
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz.788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę
uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października).
Przy ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inna pracą zarobkową.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
• OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
– podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ( rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS),
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty:
– wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny sprawującej opiekę (takie jak do zasiłku rodzinnego),
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby wymagającej opieki (takie jak do zasiłku rodzinnego),
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.
– inne dokumenty w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

WniosekOPrzyznanieSpecjalnegoZasilkuNr-17-02-03-2013-PDF

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
1)obywatelom polskim,
2)cudzoziemcom:                                                                                                                      a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 1.922zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostaje pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Pozostawienie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust.8 stosuje się odpowiednio.

WniosekOZapomogeZTytuluUrodzeniaDziecka-PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281