Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu realizuje świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 roku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.).

Rodzaje świadczeń rodzinnych.

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
2. Świadczenia opiekuńcze:
– zasiłek pielęgnacyjny,
– świadczenie pielęgnacyjne,
– specjalny zasiłek opiekuńczy.
3. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
5. Świadczenie rodzicielskie.

Okres zasiłkowy 2017/2018

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :
• 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 124,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
• 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się;

– jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
– w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalone prawo do tych zasiłków,
2. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
3. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł., świadczenia te nie przysługują.
W przypadku osoby uczącej się przepisy stosuje się odpowiednio.
– do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
– w przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24 roku życia.
nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
– ojciec dziecka jest nieznany,
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

• urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo;
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie;
• samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193,00 zł miesięcznie (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci) – 273, 00 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej jednak niż 546 zł);
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko – w wysokości 95 zł;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia bądź 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia prze dziecko 24 roku życia;
• rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 69,00 zł miesięcznie (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 113,00 zł miesięcznie (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Podstawowe dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018:
• zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodzinny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o:
– roku podatkowym, którego dotyczy oświadczenie,
– danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym imię, nazwisko, nr PESEL
– formie opłacanego podatku
– wysokości przychodu
– stawce podatku
– wysokości opłaconego podatku,
• zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
• odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
• oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się potwierdzającej kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2017/2018,
• w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– zamieszkiwanie w miejscu nauki:
• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
• inne dokumenty, w tym oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
– dojazdy do miejsca nauki:
• oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
• kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2016r., poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017r., poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w RP Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,
• w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
– zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo roszczenie alimentacyjne,
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
– odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach
– oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r.,
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sad, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy, albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu),
• kopia decyzji przyznającej rentę po roku kalendarzowym 2016 (oryginał do wglądu),
• zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w każdym trymestrze ciąży,
• inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2016 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
• oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
• kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną,
Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2016 roku i po 2016 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
• kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),
• dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2016 rok).

WniosekOPrzyznanieZasilkuRodzinnegoOd-1-03-2013-PDF

OswiadczenieOzgodzieNaPrzetwarzanieDanychDoCelowSwiadczenRodzinnych-PDF

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1 /niepełnosprawnemu dziecku,
2/osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,                                                                                       
4/osobie która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.
Uwaga:
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

WniosekOUstaleniePrawaDoZasilkuPielegnacyjnegoNr-16-02-03-2013

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4)innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: KONIECZNOŚCI STAŁEJ LUB DŁUGOFALOWEJ OPIEKI LUB
POMOCY INNEJ OSOBY W ZWIĄZKU ZE ZNACZNIE OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI ORAZ KONIECZNOŚCI STAŁEGO WSPÓŁUDZIAŁU NA CO DZIEŃ OPIEKUNA DZIECKA W PROCESIE JEGO LECZENIA, REHABILITACJI I EDUKACJI.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
– rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma osób, których mowa w art.17 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
– NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA LUB W TRAKCIE NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA.
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. w wysokości 800,00 zł miesięcznie;
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości 1200,00 zł miesięcznie;
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2017r. w wysokości 1 406,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2018r. w wysokości 1 477 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inna pracą zarobkową.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
• OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI:
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub  świadczenia pielęgnacyjnego.
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagająca opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz. 1362, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
– wniosek do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w którym korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym.
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

WniosekOUstaleniePrawaDoSwiadczeniaPielegnacyjnego-18-02-03-2013-PDF

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz.788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę
uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (95,00 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października).
Przy ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inna pracą zarobkową.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
• OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
– podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ( rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS),
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty:
– wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny sprawującej opiekę (takie jak do zasiłku rodzinnego),
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby wymagającej opieki (takie jak do zasiłku rodzinnego),
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.
– inne dokumenty w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

WniosekOPrzyznanieSpecjalnegoZasilkuNr-17-02-03-2013-PDF

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
1)obywatelom polskim,
2)cudzoziemcom:                                                                                                                     
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 1.922zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostaje pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Pozostawienie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust.8 stosuje się odpowiednio.

WniosekOZapomogeZTytuluUrodzeniaDziecka-PDF