ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE
W dniu 27 grudnia 2011r. Wójt Gminy Stary Targ Zarządzeniem Nr 43/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ze wprowadzoną zmianą w składzie osobowym Zespołu Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

1. Anna  Jatczuk –p.o  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Startym Targu,

2. Katarzyna Borsuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Targu,

3.Monika Safader – Kurator Zespołu Kuratorów Rodzinnych
Sądu Rejonowego w Kwidzynie,

4.Mirosława Jakubik – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu,

5.Teresa Skolimowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach,

6.Halina Rutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Waplewie Wielkim.

7. Maria Brakoniecka – Pedagog Szkolny Zespołu Szkół w Starym Targu.

8. Artur Pyziak – Kierownik Posterunku Policji w Starym Targu.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, gromadzenie informacji o sytuacji rodzin wymagających pomocy, kierowanie do odpowiednich jednostek opinii zespołu w celu zastosowania wobec potrzebującej rodziny możliwie najkorzystniejszych form pomocy, monitorowanie działań zaleconych w opinii a podejmowanych przez poszczególne jednostki wobec rodzin potrzebujących pomocy.

UWAGA !!!
PRZEMOC W RODZINIE – POMOC
Telefon Zespołu Interdyscyplinarnego
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
55 277 62 81 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
55 640 50 50 – Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Targu
801 12 00 02 (całodobowo) – ,,Niebieska Linia’’ ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
997- Policja
Wniosek o wyrażenie zgody na działanie zespołu interdyscyplinarnego do pobrania:

WyrazenieZgodyNaDzialanieZespoluDoSprawPrzemocy-PDF

Wzór-Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281