Zmiany kryterium dochodowego oraz wysokości świadczeń pieniężnych z dnia 1 października 2012 roku.

Z dniem 1 października 2012 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. zmienia się kryterium dochodowe stanowiących podstawę do ubiegania się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz kwota świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
1. kryteria dochodowe:
a/ dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł;
b/ dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;
2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a/ maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,
b/ kwotę z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. określa wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
1. W okresie od dnia 1 listopada 2012r. do dnia 31 października 2014r. wysokość kwot uprawniająca do otrzymania zasiłku rodzinnego wyniesie:
a/ jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza 539 zł,
b/ w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 623 zł,
2. Natomiast od dnia 1 listopada 2014r. kwoty uprawniające do otrzymana zasiłku rodzinnego wyniosą:
a/ jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł,
b/ w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 664 zł,
3. Od dnia 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie:
a/ 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b/ 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c/ 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281