Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 16.04.2021

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 13/2021

Kierownika GOPS Stary Targ

z dnia 16.04.2021r.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby nipełnosprawnej ’’- edycja 2021.

 

 

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udukomentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c) komunikatywność, empatia, życzliwość,

d) dyspozycyjność.

 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz:

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

- umowa cywilno- prawna
- praca na terenie gminy
Stary Targ (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 7.00- 22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów); towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków; podtrzymywaniu uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowaniu jej do współpracy z członkami rodziny); wspomaganiu kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.04.2021r. do godziny 1200 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu po upływie w/w terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

1.Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni

telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Informacja o wynikach konkursu ogłoszona będzie na stronie internetowej GOPS Stary Targ
tablicy ogłoszeń GOPS Stary Targ oraz stronie BIP GOPS Stary Targ
www.gops.gminastarytarg.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Targ.

3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS Stary Targ pod numerem telefonu
(55) 277-62-81.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu zastrzega sobie prawo
odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany
terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Jatczuk

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Wspieraj Seniora