Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 11.09.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.) i Zarządzenia nr 11/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu z dnia 02.01.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Startym Targu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Stary Targ, dla osób małoletnich z zaburzeniami rozwoju psychicznego i autyzmem, w miejscu ich zamieszkania. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił od 4 do 20 godzin zajęć miesięcznie (1 godzina = 60 minut).

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.

Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta, ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności określonych w pkt. 2 poniżej. Nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, ani powrotu do miejsca zamieszkania.

2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:
Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług- wcześniej zleconych przez lekarza. Wymienione w ust. 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują czynności określone przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), tj. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
b) interwencje i pomoc w życiu rodziny, w tym: - poradnictwo specjalistyczne i rozmowy terapeutyczne, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

3. Miejsce wykonywania usługi:
Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsce niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie 2.

4. Okres realizacji:
wrzesień 2023 r. – grudzień 2023 r.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:
- data wystawienia i dołączenia rachunku/faktury za miesięczna realizacje zamówienia – do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane jest zamówienie wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem Podopiecznego (rodziców).
- termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę – 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury.

7. Wymagania wobec wykonawcy:
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1598 ze zm.), tj. posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa/terapeuty zajęciowego, a ponadto musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym;
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- placówce terapii oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; - zakładzie rehabilitacji;
- innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami.

8. Wymagane dokumenty:
- oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Załącznik nr 1);
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 2);
- klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3);
- Życiorys (CV);
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia);
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).

9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na druku zgodnie z Załącznikiem nr 1.

10. Miejsce i termin złożenia Oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Starym Targu pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ lub drogą mailową na adres: gops@gops.gminastarytarg.pl do dnia 22.09.2023 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy). Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe”.

11. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Kryteria oceny ofert:
a) Zamawiający stosuje się przy wyborze oferty przede wszystkim kryterium najniższej ceny, ale również kryterium kwalifikacji i doświadczenia.
b) Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.
c) Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie spełnia wymagania do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.
d) W toku badania oferty zamawiający może zażądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

13. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.

14. Osoba do kontaktu z wykonawcami:
Kierownik GOPS Pani Anna Jatczuk tel: 55 277-62-81

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Ochrona dzieci