Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

ZAPYTANIE OFERTOWE 2024 - Usługi schronienia dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 21.12.2023

Stary Targ, dnia 19.12.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rodzaj zamówienia: świadczenie w 2024r. Usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ.

Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U z 2023r. poz. 1270 ze.zm ) z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,,Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity: Dz.U z 2021r. poz. 1129 ze. zm) w oparciu o art. 4 pkt.8 tej ustawy, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I .Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ tel: 55 277-62-81 meil: gops@gops.gminastarytarg.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jesy świadczenie w 2024r. usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targw postaci:
1. schronisk dla bezdomnych,
2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ ( w oparciu o art.101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U z 2023r. poz. 1426 ze.zm)
b) potrzebującym pomocy – schronienie ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ.

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia , wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej:
a) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu , którego temperatura nie jest niższa niz 20 stopni C,
b) umożliwienia spożycia posiłków i zapwenienie gorącego napoju,
c) umożliwienie skorzystania z prysznicu , wymiany odzieży,
d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zamawiający zastrzega sobie , aby standart usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawach minimalnych standartów noclegowni , schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U z 2018r. poz. 896 z późn. zm).
Każdorazowe umieszczenie osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osóbbezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnago Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu ( zwany dalej GOPS w Starym Targu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e- meilem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzją administracyjną w ciągu 7 dni. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia , faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagaja pomocy w formie usług schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przewiduje, że prognozowana srednia liczba skierowanych w ciągu roku:
a) do schroniska wyniesie do 1 osoby bezdomnej,
b) do schroniska z usługami opiekuńczymi do 1 osoby bezdomnej.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczbyosób nie więcej niz do 3 osób w schronisku, do 2 osób do schroniska z usługami opiekuńczymi. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następowac będzie co miesiąc w terminie 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została umieszczona w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi. Zapłata za wykonanie usługi bedzie regulowana miesiecznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Starym Targu. Podstawą rozliczenia bedzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiacu i ilości dni udzielenia schronienia. Wykonawca zobowiązany bedzie niezłwocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystajcej ze schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaja warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzialalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
3) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnej do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje okreslone w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
4) pozostawienia w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prwaidłowe wykonanie zamówienia,
5) spełniaja standarty podstawowych usług i minimalny standart obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnai 27 kwietnia 2018r. ( Dz.U Z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art.4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U z 2018r., poz 700). Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeżeli wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki- w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. Nr 1).

Opis sposobu obliczenia oceny.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ocenę ofertową ( jednostkową ) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia orza warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

UWAGA: w związku z tym, iż standart podstawowych usług świadczonych w schronisku , o których mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. ( Dz.U z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych , schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni nie przewiduje konieczności zapewnienia gorącego posilku a jedynie zapwenienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku - należy w ofercie podać cenę bez kosztu posiłku.

Warunki i zakres realizacji:
Miejsce świadczenia usług : województwo pomorskie.

Kryteria wyboru oferty:
najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta oraz względów społecznych w przypadku aktualnie przebywajacych w schronisku osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Starg Targ. Sposób przygotowania oferty; Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1- wzór oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty można składać w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres e-meila: gops@gops.gminastarytarg.pl
b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul Główna 20, 82-410 Stary Targ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferty należy składać do 29 grudnia 2023r do godz 11 ºº.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2023r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej GOPS w Starym Targu. Aplikacje, które wpłyną pow/w terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Anna Jatczuk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu tel: 55 277-62-81 wew. 30 meil: gops@gops.gminastarytarg.pl

Załączniki: Formularz ofertowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Koperta Życia

Wspieraj Seniora 2020